GDPR

Ochrana osobních údajů

Základní umělecká škola, Potštát 36, se sídlem Potštát 36 PSČ 753 62 , IČO: 47184434 jako správce osobních údajů ( dále jen „ správce „)

Vážení rodiče a žáci,
velmi si vážíme Vaší důvěry a ochraně osobních údajů před neoprávněným nakládáním věnujeme maximální pozornost – využíváme k tomu nejvyšších bezpečnostních standardů.
V souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“), Vám jako tzv. subjektům údajů poskytujeme následující informace, tímto Vás informujeme o základních zásadách a principech, na základě kterých zpracováváme osobní údaje.

Co vše patří mezi osobní údaje
Osobními údaji jsou veškeré informace vztahující se k identifikované či identifikovatelné fyzické osobě ( člověku ), na základě kterých lze konkrétní fyzickou osobu přímo či nepřímo identifikovat. Mezi osobní údaje může patřit široká škála informací jako např. jméno a příjmení, pohlaví, datum narození, místo narození, osobní stav, fotografie( resp. jakékoliv zobrazení podoby), rodné číslo, místo trvalého pobytu, telefonní číslo, e-mailová adresa, údaje o zdravotní pojišťovně, státní občanství, údaje o zdravotním stavu atd.

Na jakém základě můžeme zpracovávat vaše osobní údaje
Zpracování je zákonné, pouze pokud je splněna nejméně jedna z těchto podmínek a pouze v odpovídajícím rozsahu:
1. subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů
2. zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů
3. zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje
4. zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce
5. zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby
6. zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě.

Rozsah osobních údajů zpracovávaných školou
Informujeme Vás, že osobní údaje subjektů údajů jsou zpracovávány v rozsahu

– u žáka: jméno, příjmení, datum narození, místo narození, rodné číslo, místo trvalého pobytu (ulice, číslo, obec PSČ ), místo faktického pobytu (ulice, číslo, obec, PSČ), údaje o zdravotní pojišťovně, státní občanství, údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání, datum zahájení a ukončení vzdělávání, údaje o zdravotní způsobilosti žáka, popis úrazu a popis události, při které k úrazu došlo, datum úrazu, místo úrazu, kým byl úraz ošetřen.

– u zákonných zástupců: jméno a příjmení, místo trvalého pobytu nebo bydliště, pokud nemá na území České republiky místo trvalého pobytu, a adresu pro doručování písemností, telefonické spojení, e-mail.

Účel zpracování osobních údajů
Vaše osobní údaje správce shromažďuje a zpracovává zejména za účelem, aby mohl plnit úkoly, které mu ukládají právní předpisy (splnění právní povinnosti), nebo plnit úkoly ve veřejném zájmu, nebo v zájmu ochrany a bezpečí žáků, či za účelem oprávněných zájmů správce. V některých případech specifických subjektů údajů může správce shromažďovat a zpracovávat osobní údaje též z důvodu nezbytnosti pro splnění smlouvy.
Správce v rámci své činnosti zpracovává a uchovává za podmínek a v mezích stanovených platnou právní úpravou, zejména v souladu s ustanovením čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů, osobní údaje subjektu k těmto účelům:
1. Evidence ve školní matrice
2. Katalogové listy žáka
3. Evidence úrazů v knize úrazů
4. Záznam o úrazu
5. Přihláška k základnímu uměleckému vzdělávání
6. Vedení záznamů v třídní knize
7. Vedení záznamů v kmenovém výkazu
8. Odhláška ze základního uměleckého vzdělávání
9. Posudek zdravotní způsobilosti , údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání
10. Prezentace školy
11. Přihláška do soutěží a přehlídek
12. Pracovní smlouvy
13. Dodavatelské smlouvy

Doba zpracování osobních údajů
Při stanovení doby, po kterou správce shromažďuje a zpracovává Vaše osobní údaje, se správce vždy řídí pravidly stanovenými příslušnými právními předpisy pro jednotlivé kategorie a účely zpracování osobních údajů. Po uplynutí této doby budou dokumenty obsahující Vaše osobní údaje předloženy k posouzení a archivnímu výběru Státnímu oblastnímu archivu a nearchivované dokumenty a Vaše osobní údaje budou na všech nosičích nevratně zničeny.
Jakékoli osobní údaje, které má správce k dispozici pouze na základě Vašeho souhlasu s jejich zpracováním, budou uchovávány až do okamžiku, kdy nám oznámíte, že Vámi poskytnutý souhlas odvoláváte, případně do doby, kdy důvod jejich shromažďování pominul, v závislosti na tom, co nastane dříve.

Další informace o způsobu zpracování osobních údajů
Správce veškeré osobní údaje důsledně chrání. Zpracování osobních údajů probíhá manuálně i v elektronických informačních systémech, které podléhají fyzické, technické i procedurální kontrole. Za účelem ochrany dat má správce nastavený bezpečnostní mechanismus zahrnující technická, organizační a personální opatření.
Správce při realizaci vybraných činností souvisejících s plněním svých povinností a závazků využívá odborné a specializované služby třetích osob. Pokud tito dodavatelé zpracovávají osobní údaje jim správcem předané, jsou tito dodavatelé v postavení zpracovatelů osobních údajů a zpracovávají osobní údaje pouze v rámci pokynů od správce a nesmí je využít jinak. Jde zejména o správu IT systémů, případně dodávání jiných služeb. S každým dodavatelem uzavírá správce smlouvu, jejímž obsahem jsou také pravidla pro zpracování osobních údajů, ve které má zpracovatel stanoveny přísné povinnosti k ochraně a zabezpečení osobních údajů. Seznam takových zpracovatelů je dostupný na vyžádání. Všechny osobní údaje se zpracovávají v České republice, osobní údaje nepředáváme ani do třetí země ani žádné mezinárodní organizaci.
Vaše zpracované osobní údaje může správce předávat jen těm příjemcům, u nichž to výslovně vyžaduje příslušný zákon. Tyto zpracované údaje jsou poskytnuty na vyžádání konkrétního orgánu, který musí prokázat zákonný důvod takového požadavku nebo je předává správce z důvodu plnění svých právních povinností. Může se jednat zejména o následující příjemce:
– Policie ČR, soudy
– orgán sociálně právní ochrany dětí,
– zdravotní pojišťovna

Dále správce Vaše osobní údaje může předávat v nezbytném minimálním rozsahu i dalším příjemcům např. za účelem organizování mimoškolních akcí, soutěží či vystoupení apod.

Poučení o právech subjektů údajů
Subjekt údajů má právo požádat správce o poskytnutí informace o zpracování jeho osobních údajů.
Subjekt údajů má právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.
Subjekt údajů má právo, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán některý z důvodů stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů pro výmaz.
Subjekt údajů má právo, aby správce omezil zpracování osobních údajů, v případech stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů.
Subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, pokud správce zpracovává osobní údaje z následujících důvodů:
– zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je Škola pověřena,
– zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Školy či třetí strany,
– pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely

Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce bránil, a to v případech stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů.
Pokud je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů poskytnutém subjektem údajů, musí mít tento souhlas charakter svobodného, konkrétního, informovaného a jednoznačného projevu vůle. Za svobodný projev vůle lze označit jednání za předpokladu, že toto není motivováno působením vnějšího tlaku, který intenzitou svého působení překonává vůli daného člověka. Aby byl souhlas považován za konkrétní, musí být naprosto jednoznačné, ke kterým údajům a za jakým účelem je udělován. Udělený souhlas se zpracováním osobních údajů má subjekt údajů právo kdykoliv odvolat.

Pokud se Vy jakožto subjekt údajů domníváte, že ze strany správce došlo k porušení právních předpisů v souvislosti s ochranou Vašich osobních údajů, máte možnost obrátit se se svou žádostí na Pověřence pro ochranu osobních údajů jmenovaného správcem nebo právo podat stížnost u některého dozorového úřadu. Dozorovým úřadem v České republice je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, email: posta@uoou.cz.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Pověřencem pro ochranu osobních údajů správce je: Bc. Aleš Felner
Kontaktní adresou Pověřence je: Olomoucká 28, Prostějov 796 01 .
Pověřence nejsnáze kontaktujete prostřednictvím emailu: felner@poverenecveskole.cz

Subjekty údajů se mohou na Pověřence obracet ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů správcem a výkonem jejich práv s tím souvisejících, tj. též za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na správce obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Na Potštátě, dne 1.11. 2018

Jana Kozubíková MBA, ředitelka ZUŠ Potštát